WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk

    Klantenservice

Alle werkdagen telefonisch bereikbaar

       Gratis verzending

      binnen Nederland

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Toy Trade Holland, gevestigd te Putten

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Toy Trade Holland. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Toy Trade Holland. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Toy Trade Holland behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Toy Trade Holland erkend.

1.4 Toy Trade Holland garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Toy Trade Holland bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Toy Trade Holland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Toy Trade Holland geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite www.toytradeholland.nl genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

3.4 Sommige producten worden op de website van Toy Trade Holland aangeboden inclusief gratis verzending, betekent dat voor dit product er geen verder verzendkosten bij komen voor het verzenden tijdens de bestelprocedure of achteraf bij het afleveren aan de consument. De producten waarop dit van toepassing is hebben er bij vermeld staan dat het product inclusief gratis verzenden is.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, (NIET VAN TOEPASSING bij een B to B overeenkomst) overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelling is aangemeld voor het retourneren. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Toy Trade Holland heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Toy Trade Holland. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Mocht achteraf blijken dat de retourgezonden verpakking - in tegenstelling tot het hiervoor bepaalde - wel is geopend, dan is Toy Trade Holland gerechtigd tot het inhouden van minimaal 10% op het terug te betalen bedrag (afhankelijk van de staat van de retourgezonden verpakking, dit ter beoordeling van Toy Trade Holland). Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Toy Trade Holland er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de door Toy Trade Holland reeds gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken 4.3 Het is niet mogelijk om bestelde artikelen onder rembours naar Toy Trade Holland terug te zenden. Toy Trade Holland zal deze artikelen te allen tijde weigeren.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@toytradeholland.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Toy Trade Holland, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Toy Trade Holland. Toy Trade Holland houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens alleen verstrekken aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

5.2 Toy Trade Holland respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.5.3 Toy Trade Holland heeft voor de klant of bezoeker van de website de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie 

6.1 Toy Trade Holland garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Toy Trade Holland komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Toy Trade Holland is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Toy Trade Holland) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Toy Trade Holland. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Toy Trade Holland schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Toy Trade Holland gegrond worden bevonden, zal Toy Trade Holland naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Toy Trade Holland en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Toy Trade Holland) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Toy Trade Holland gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Toy Trade Holland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Toy Trade Holland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Toy Trade Holland in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Toy Trade Holland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Toy Trade Holland zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Toy Trade Holland slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Toy Trade Holland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Toy Trade Holland kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Toy Trade Holland en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Toy Trade Holland op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Toy Trade Holland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties 

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Toy Trade Holland gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Toy Trade Holland is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Toy Trade Holland alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Toy Trade Holland behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Toy Trade Holland gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Toy Trade Holland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Toy Trade Holland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Toy Trade Holland aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Toy Trade Holland zolang de afnemer de vorderingen van Toy Trade Holland uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Toy Trade Holland wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Toy Trade Holland geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Toy Trade Holland of een door Toy Trade Holland aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Toy Trade Holland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Toy Trade Holland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Toy Trade Holland.

13 Annuleren van de bestelling

13.1 Het annuleren van de bestelling door de klant kan op elk gewenst moment plaatsvinden tot het moment dat het pakket ter verzending is aangeboden aan de vervoerder. De kosten die Toy Trade Holland in rekening brengt voor het op verzoek van de klant annuleren van de bestelling, zijn 10 % van het aankoopbedrag met een minimum van € 12,50. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het door Toy Trade Holland aan de klant terug te betalen factuurbedrag.

13.3 De annulering wordt in gang gezet nadat Toy Trade Holland de schriftelijke annulering van de klant, aan de klant heeft bevestigd. Tot het moment dat de schriftelijke annulering door Toy Trade Holland ontvangen en aan de klant bevestigd is, heeft Toy Trade Holland het recht de bestelling te verzenden aan de klant. Terugbetaling dient wettelijk plaats te vinden binnen 30 dagen na het annuleren van de bestelling maar Toy Trade Holland streeft er naar om de betalingen binnen 3 werkdagen te restitueren (minus de annuleringskosten).

13.4 Een bestelling wordt automatisch geannuleerd door Toy Trade Holland als er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. Uiterlijk 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling zal Toy Trade Holland via e-mail een betalingsherinnering sturen naar de klant. Indien hierop geen reactie komt van de klant, hetzij telefonisch of schriftelijk, hetzij door het doen van de betaling, zal de bestelling binnen 14 dagen na besteldatum worden geannuleerd door Toy Trade Holland.

13.5 Artikel 13.4 van deze algemene voorwaarden is van toepassing tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Toy Trade Holland en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het dichtsbijzijnde arrondissement bij Putten kennis, tenzij Toy Trade Holland er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.